KOMERČNÍ POBOČKA TAJNÉ SLUŽBY CBSS

Od roku 2000 se rozvíjí projekt CBSS. Jde o zvláštní kancelář tajné služby, jejímž prostřednictvím by bylo možné využít obrovského potenciálu všech tajných informací a služeb k potřebám sloužícím široké veřejnosti. V počátcích byli zakládajícími členy CBSS bývalí pracovníci TS, snažící se vnést do jejích struktur demokratické principy. Důvodem těchto aktivit byl fakt, že po pádu železné opony dochází čím dál více k únikům tajných informací a jejich ilegálnímu, kusému a chaotickému zneužívání nebezpečnými ilegálními, hlavně teroristických organizacemi. Ty mají proto nespornou výhodu před těmi, kteří informacemi nemohou disponovat, tedy veřejností. Nejsou-li tedy TS schopny tajné informace utajit před kýmkoli, měla by je odtajnit a zpřístupnit veřejnosti.

Snahy o zprůhlednění TS však nebyly z logických důvodů akceptovány, proto byli někteří agenti nuceni TS opustit. Důležité však bylo, že se spojili a začali spolupracovat na alternativním programu, který zpočátku rozvíjeli v bytě jednoho z agentů, kde pomocí nelegálních metod shromažďovali a vytvářeli důležité počítačové programy pro získání tajných informací. Ty se měly stát základem pro vznik nové TS, sloužící přímo veřejnosti. Původní zaměstnavatel však proti těmto snahám vedl neustálou konfrontaci, a tak časem došlo k jednáním, jejichž výsledkem byla dohoda, která vedla k pohlcení vzniklé ilegální kanceláře pod orgány TS a posléze k její „legalizaci“ pod názvem „Commercial Branch Of Secret Service“.

Program nově vzniklé CBSS byl tozožný s původním, který formulovala ilegální kancelář s tím rozdílem, že by veškeré informace i služby „bohužel“ podléhaly komerčním účelům. Mělo by tedy jít o pokus absolutního otevření ve vztahu k veřejnosti, omezenému pouze finančními limity zákazníků. Zbožím by měly být jakékoli informace i služby, kterými disponuje většina tajných služeb spolupracujících s CBSS. Tomu, kdo projeví o služby zájem, by měla být zaručena absolutní anonymita, diskrétnost a bezpečí`xxx