Dolby malba (střepy prachu)

01 Dolby malba - 2012, 200x450x20cm, komb. tech.-web

Dolby malba
200×450×20 cm
kombinovaná technika

03 Dolby malba det. zemětřesení.-web

Dolby malba – detail Zemětřeseni
olej na dřevě

05 Dolby malba det. stup-Sarah Morris-web

Dolby malba – detail stup Sarah Morris
beton, dřevo

04 Dolby malba det. - Toskana-web

Dolby malba – detail
olej na dřevě

Obraz Dolby malba 1/ chápu jako jakýsi rejstřík malířských postupů či pracovní stůl člověka, který přemýšlí o malbě, o jejích hranicích, možných podobách a funkcích. Je to také zdroj umožňující představit si, co by se stalo, kdyby se tento index rozvinul.

Obraz je rozčleněn do šesti polí, které jsou vzhledem k sobě ve vzájemné dynamické interakci, například díky různě nakloněným a odskočeným plochám i jemně rozdílné polychromii či použitým materiálům. Tato hra s prostorem malby aktivizuje divákovo vnímání povahy obrazu, pohrává si s budováním iluze, vrství přes sebe jednotlivé žánry a mixuje zdánlivě neslučitelné kulturní souvislosti. Nesourodé malířské figury si dávají za cíl navodit situaci náchylnou k interpretaci. Divák může být semionautem 2/, který jako částice v těžké vodě za sebou zanechává stopu svého myšlenkového postupu.

Lekce 1

Fragment toskánské krajiny proplouvá skrze obraz a ovlivňuje tonalitu pole, v němž je umístěn. Zároveň interakcí s divákem navozuje pocit zemětřesení, které je příčinou odpadnutí kusu betonu vpravo nad ním, kde je ve stejném obrazovém poli možno spatřit odkrytý fragment abstrakce à la Sarah Morris. Zde naopak dominantní barva tohoto obrazového pole absentuje.

Tíži betonu bylo nutné vyvážit v rámci diagonálně položeného pole. Tento obrazový segment je tvořen koláží kartonových krabic, napříč jeho strukturou prolétá „lehce“ načrtnutý raketoplán. Tento obrovský a rychlý stroj se probíjí kartonem stejným směrem jako otřásající se krajina. Raketoplán je namalován „negativní pastou“, která tvoří antitezi k jednoduchým silně pastózním tahům štětce v jiných obrazových polích, které jsou taženy v protisměru jeho letu.

Každá z těchto past má vlastní funkci související s jejím nejbližším okolím. Například centrální černá pasta je znázorněním tíhy a energie raketoplánu překonávajícího gravitaci. Její měkkost je optickým klamem. Díky materiálové záměně je schopna velké zátěže, slouží i jako lezecký stup a chyt pro Alenku 3/, které umožňuje vylézt na sedátko nad obrazem. Alenka si lehkovážně prohlíží kaleidoskopem Picassovu monografii, její prizma rozbíjí analytický kubismus na další fasety, králičí nora se stává singularitou povrchu i historie.

06 Dolby malba det. stup-železobarva.-web

Dolby malba – detail
stup železobarva

Lekce 2

Levá horní část obrazu je poznamenána malbou „v negativu“, spadající do kategorie šikmých gest. Tento agresívní, dynamický úder připomínající drápance z loga „Monster“ konkuruje jinému druhu agrese, který je reprezentován jednou z kompozic Místnosti prounů od El Lissického. V mém podání je tento futuristický obraz 11 složen z částí rozloženého Bionicla, tedy dětské figurky představující androida. Všechny prvky nacházející se v jeho bezprostředním okolí mohou být součástkami odpoutávajícími se od jeho těla. Platí to o zazděném fragmentu obrazu à la Sarah Morris, chytu z „železobarvy“ spojujícího oba střední panely, i o sedátku Alenky. Jeho z pohledu diváka neviditelnou sedací část tvoří červený čtverec, který vrhá na zeď růžový valér.

02 Dolby malba, stup-tuž-web

Dolby malba – detai
stup – tuš

1/ Podobně jako např. u série ABS jsem si vypůjčil termín z oblasti techniky, v tomto případě elektrotechniky. Na Dolby malbu je tedy v tomto případě možné nahlížet jako na médium, ve kterém se pokouším potlačovat šum (chyby). Je to však prostředek na dnešní poměry zastaralý, a tak se tato snaha nedaří, způsobuje neočekávané turbulence, které jsou skutečným předmětem mého zájmu. Realizace mých experimentů mě dovedla například k redefinici některých modernistických strategií, k některým degradačním mediálním změnám, k úvahám o akumulaci času do minulosti, aktivizaci barvy skryté ve hmotě, individualizaci ornamentálních prvků, dynamickým obkladům, krystalizaci, potažmo aktivizaci minimalismu z chaosu, k pokusu o realizaci talibanské kaligrafie, ke konfrontaci akční malby s akčním filmem, ruské avantgardy s Hollywoodem, střetu Pollocka se Spidermanem, Chaplina s Malevičem, Picassa s Alenkou z říše divů, Lissického s Bioniclem, summitu EU s Poslední večeří atd…

2/ Semionaut je divák rovnocenný s autorem při pohybu mezi znaky. Bourriaud – Vztahová estetika. Semionaut. Současný umělec je semionaut, vymýšlí trajektorie mezi znaky.

3/ Alenka v říši divů. Autorem je anglický matematik a logik Lewis Carrol.

Antigraph

DSC00261 Antigraf a DSC00254

2014
kombinovaná technika
435 x 200 x 17 cm

Diptych je „Dolby malbou“, kde jsou aplikovány „kontinuální křivky“ inspirované komikovým příběhem. Tato jakási „kresba malbou“ tvoří volné grafémy, opakující se v různých variacích na obraze. Na různých místech drah, především tam, kde se protínají, tak může dojít ke vztahovému, asociativnímu čtení příběhu pomocí narativních, fotografických kolážových detailů. Grafémy, také díky drahám, jež je přesahují, vystupují ven z obrazů prostřednictvím 3D readymade předmětů a vyzývají diváka k aktivitě.