solaris-2018-kombinovanai-technika-na-plaitnei-55-x-50-cm