Hlava 2

2007-2010, analogová nádražní informační tabule, Listina základních práv a svobod – hlava 2, 100 x 300 x 40 cm.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava druhá, oddíl první
Základní lidská práva a svobody
Každý je způsobilý mít práva.
Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
Nikdo nesmí být zbaven života.
Trest smrti se nepřipouští.
Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

Nedotknutelnost svobody a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Osobní svoboda je zaručena.

Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodu a způsobem, který stanoví zákon.
Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
Obviněného nebo podezřelého z trestního činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně.

Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce.
Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.

Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu.

Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a
chráněno jeho jméno.
Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužívání údajů o své osobě.

Každý má právo vlastnit majetek. Dědění se zaručuje.

Zákon stanoví, který majetek smí být jen ve vlastnictví státu nebo jen ve vlastnictví soukromé osoby.

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.

Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na
základě zákona a za náhradu.

Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce.

Nikdo nesmí porušovat listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem.

Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území svého státu má právo svobodně jej opustit.

Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo jeho náboženským vyznáním.

Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů.

Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti.

Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.

2007-2010 – 100 x 300 x 40 cm.